Mass spectrometers for vacuum, gas, plasma and surface science

 

Od ponad 20 lat firma Hiden Analytical jest światowym liderem w projektowaniu i wytwarzaniu przyrzadów naukowych stosowanych zarowno w badanich naukowych jak i badawczo-rozwojowych. Nasze spektrometry masowe znalazły, dzięki wysokim parametrom szerokie uznanie w świecie w badanich próżniowych, analizie gazów, procesach plazmowych i badaniach powierzchniowych. Uzupełnieniem naszych przyrzadów analitycznych są wielodrożne zawory prezentujące trudne do przecenienia zalety w pobieraniu próbek w kontroli procesów i w ochronie środowiska.

 

 

   

Dzięki różnej kombinacji różnego rodzaju kwadrupoli, źródeł jonów i detektorów układy serii RGA firmy Hiden mogą sprostać wszystkim zastosowaniom. Począwszy od zwartego modelu HALO 100 z jego progiem detekcji na poziomie 10-11mbar ciśnienia cząstkowego do dwu-detektorowego (puszka Faradaya z jednokanałowym powielaczem elektronowym) układu analizy w typie HAL-201, o czułości 5x10-14mbar (ciśnienia cząstkowego), każdy z przyrządów jest kalibrowany względem gazu kalibracyjnego i innego wzorcowego miernika stężenia par najczęściej azotu.

 

Dla wszystkich wymogów aplikacyjnych, czy to rutynowej detekcji przecieku próżniowego i określaniu próżniowych ³linii papilarnych² w fizycznym nakładaniu par (PVD) i implantacji jonów, czy monitorowania zanieczyszczenia komór i faktycznej identyfikacji przecieków podczas trawienia wiązką molekularną (MBE) - można znaleźć odpowiedni przyrząd wśród spektrometrów serii Hiden RGA.

 

Dla analizy wysokich mas nasze przyrządy serii 3F oferują opcje aż do 1000j.m.a., podwójne detektory, puszka Faradaya z analogowym powielaczem elektronowym i cały szereg jonizatorów. Posiadają one podwyższoną transmisję dla wysokich mas, zwiększoną oporność dla zanieczyszczeń i wysoką czułość sygnału na stężenie.

 

 

    Zastosowanie kwadrupolowych spektrometrów masowych z potrójnym filtrem kwadrupolowym, serii Hiden 3F, rozciąga się od precyzyjnej analizy gazów do badań naukowych. I tak, łącznie z układami Hiden 3F/PIC,zapewniających detekcję jonów poprzez zliczanie impulsów, pozwalają na badanie szybkich procesów w wysokiej próżni, z układami EPIC dają możliwość analizy rodników w czasie oraz z układami IDP służą do badania desorpcji spowodowanej bombardowaniem elektronami, fotonami czy laserem oraz do analizy masowej jonów o małej energii.

 

 

   

Spektrometry masowe z układami dynamicznego próbkowania służą do ilościowej analizy gazów w badaniach reakcji gazowych, w kontroli procesów on-line, analizy czystości i pomiarach składu mieszanek gazów.

 

Układ HPR-20, montowany bądź w wersji na stół, na ruchomym wózku lub konsoli jest układem do ciagłej analizy gazów w komorach z ciśnieniem od wysokiej próżni aż do ciśnienia atmosferycznego. Wysoka czułość i stabilność pracy wraz z szerokim zakresem dynamicznym pomiaru czyni układ HPR-20 idealnym składnikiem laboratoryjnych układów GC-MS (chromatograf gazowy ­ spektrometr masowy).

 

 

   

Układ Hiden EQP jest wysokiej transmisji analizatorem energii jonów oraz spektrometrem masowym zaprojektowanym jako narzędzie do diagnostyki plazmy. Spektrometr dostarcza widm masowych, widm energii i widm potencjałów pojawiania się umożliwiając szczegółową analizę jonów dodatnich, jonów ujemnych, rodników i fragmentów obojętnych. Można wykreślać trendy poszczególnych wielkości jako funkcję czasu. Można badać szybkie zmiany badanych wielkości w czasie, zmiany ich po zapłonie plazmy. Dodatkowo układy EQP są przydatne w analizie strumieni jonów z różnych źródeł jonów i rur transportujących (niosących).

 

Sondy ESPION z firmy Hiden Analytical są najbardziej zaawansowanymi, dokładnymi i niezawodnymi sondami Lamgmuira dostępnymi obecnie dla badaczy. Udoskonalane przez zespół doświadczonych naukowców i inżynierów pochodzących zarówno z placówek naukowych jak i czołowych producentów osprzętu półprzewodnikowego są one zaprojektowane tak, by sprostać wymagającym potrzebom zarówno naukowców jak i użytkowników przemysłowych, którzy szukają szybkiej, niezawodnej i dokładnej diagnostyki plazmy. Niezależne pomiary parametrów plazmy wykonane powszechnymi już dokładnymi technikami, takimi jak PLASMA OSCILLATION PROBE, pomiary oparte na technikach mikrofalowych oraz przy pomocy analizatora mas i energii typu EQP firmy Hiden potwierdzają doskonałą dokładność oszacowań otrzymanych techniką ESPion, która jest techniką znacznie prostszą w użyciu.

 

 

    Hiden wytwarza najnowocześniejsze spektrometry masowe jonów wtórnych (SIMS) zarówno dla ich zastosowań statycznych jak i dynamicznych. Mogą one analizować zjonizowane obiekty o masach do 1000j.m.a. Zintegrowane źródło jonów (otrzymanych poprzez bombardowanie elektronami) używane jest do konwencjonalnej analizy RGA, detekcji przeciekania i spektrometrii masowej obiektów neutralnych (SNMS). Układ EQS wykorzystuje wysokosprawny potrójny filtr kwadrupolowy i analizator pola w sektorze 45 o ze stałoprądowymi soczewkami ogniskującymi na wejściu kwadrupola. Jony przechodzące przez instrument mają zwykłe. Zakrzywione trajektorie z faktycznie 100% transmisją w zakresie pasma przechodzenia. Układ EQS ma pełną zdolność wysokorozdzielczej analizy energii jonów. Zliczenia jonów od 1 do 2x107 impulsów/s pochodzą od poza-osiowego, o niskim poziomie szumów i wysokiej czułości detektora.

 

 

    Dokładne, powtarzalne odwzorowywanie półprzewodników, dielektryków i metali jest zasadniczą kwestią w realizacji wielkiej skali integracji (VLSI) komponentów i urządzeń. Dokładne odwzorowywanie linii staje się coraz ważniejsze w miarę zmniejszania się wymiarów urządzeń. Zaczęto już zatem dostrzegać, że detekcja punku końcowego (trawienia) musi być użyta w procesie dla uniknięcia przeszacowania i straty kontroli właściwości. Detektory punktu końcowego Hiden pozwalają na zastosowanie ich w automatycznej kontroli głębokości trawienia za pomocą wiązki jonowej, trawienia wiązką reaktywną i zastosowaniach w reaktywnym trawieniu jonowym (RIE).

 

 

   

Hiden Analytical oferuje zaawansowane zawory próbkujące dla użycia ich z dowolnym analizatorem gazów. Są one przeznaczone dla zastosowań w monitorowaniu procesów i środowiska, gdzie wiele punktów próbkowania (pobierania próbek) obsługiwanych jest przez jeden centralny analizator. Zawory te wykorzystują opatentowany, samouszczelniające się urządzenie, które zapewnia wysoką szczelność połączoną z długą żywotnością przy pracy z automatycznym przełączaniem z wysoką częstością. Dostępne są zawory w wersjach 20, 40 i 80-drożnych i są przydatne w nowych instalacjach lub udoskonaleniach w już istniejących urządzeniach.