Sản phẩm

Máy Khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực phân tích khí

Hệ thống phân tích khí thời gian thực ứng dụng trong nhiều lĩnh vực

QGA Thiết bị phân tích định lượng các thành phần khí
HPR-20 R&D Hệ thống phân tích khí ứng dụng trong các nghiên cứu chuyên sâu
HPR-20 EGA Hệ thống phân tích khí thoát ra trong các quá trình nhiệt (TGA/MS)
QIC Series Inlets Hiden cung cấp nhiều tùy chọn thu mẫu đầu vào cho Khối phổ dòng QIC
HPR-20 TMS Khối phổ phân tích thành phần chuyển tiếp cho các quá trình khí diễn ra nhanh
QIC Biostream Khối phổ phân tích nhiều dòng khí/ hơi ứng dụng trong quá trình lên men, phát khí
QIC Multistream Tích hợp Máy khối phổ với van điều khiển cho phép phân tích đa thành phần, đa dòng khí
HPR-40 DSA Máy khối phố với màng chọn lọc cho phép phân tích các khí hòa tan
HPR-40 DEMS Giải pháp cho phân tích khí hòa tan và khí thoát trong điện hóa học
HPR-60 MBMS Khối phổ thu mẫu chùm phân tử cho phép phân tích ion và các gốc tự do
HPR-70 Khối phổ phân tích khí theo mẻ dùng cho phân tích mẫu có lượng nhỏ và rời rạc
HPR-90 Hệ thống phân tích khí tự động từ gói vỡ ứng dụng trong phân tích khí bóng đèn
Máy phân tích khí kích thước nhỏ gọn Đối với các ứng dụng đòi hỏi ít khắt khe hơn

Máy Khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu xúc tác và phân tích nhiệt

Hệ thống kết hợp lò vi phản ứng và máy khối phổ tự động nghiên cứu đặc tính xúc tác

CATLAB-PCS Hệ thống lò vi phản ứng tự động/ máy khối phổ phân tích
CATLAB-FB Hệ thống lò ngang/ khối phổ cho xác định số lượng lõi xúc tác
SpaciMS Máy khối phổ với đầu thu mẫu mao quản phân giải từng phần
TPD Workstation Nghiên cứu giải hấp theo chương trính nhiệt độ ở điều kiện chân không siêu sâu
HPR-20 TMS Khối phổ phân tích thành phần chuyển tiếp cho các quá trình khí diễn ra nhanh
3F-PIC Phân tích thành phần chuyển tiếp trong quá trình diễn ra nhanh ở chân không siêu sâu
HPR-60 MBMS Khối phổ thu mẫu chùm phân tử cho phép phân tích ion và các gốc tự do

Máy Khối phổ cho lĩnh vực màng mỏng, nghiên cứu Plasma và kỹ thuật bề mặt

Phân tích khí dư (RGA), phân tích ion Plasma, phân tích bề mặt và phát hiện điểm cuối SIMS

HPR-30 Xử lí và phân tích khí dư
EQP Phân tích các ion âm và ion dương, tiểu phân trung tính và các gốc tự do
HPR-60 MBMS Khối phổ thu mẫu chùm phân tử cho phép phân tích ion và các gốc tự do
PSM Máy khối phổ thu mẫu Plasma
ESPion Đầu đo Langmuir để đo đạc các đặc tính Plasma
IMP-EPD Kiểm soát quá trình khắc ion và tối ưu hóa chất lượng xử lý
XBS Giám sát tốc độ lắng đọng MBE
TPD Workstation Nghiên cứu giải hấp theo chương trính nhiệt độ ở điều kiện chân không siêu sâu
SIMS Workstation UHV SIMS phân tích bề mặt màng mỏng, khối phổ ion thứ cấp tĩnh, thành phần theo chiều sâu và hình ảnh
Compact SIMS Hệ thống SIMS com-pắc tối ưu hóa phân tích thành phần theo chiều sâu ở phạm vi nanomet
AutoSIMS Hệ thống phân tích bề mặt tự động
EQS SIMS Analyser SIMS linh động dễ dàng gắn vào hệ thống để phân tích các ion +ve và -ve thứ cấp từ mẫu rắn
MAXIM Hệ thống SIMS/SNMS dùng cho phân tích SIMS và SNMS tĩnh và động lực
IG5C Bộ nguồn ion sơ cấp Xesi 5keV dùng cho hệ SIMS trong phân tích bề mặt ở chân không siêu sâu
IG20 Bộ nguồn ion sơ cấp Argon hoặc Oxi 5keV cho hệ SIMS trong phân tích bề mặt ở chân không siêu sâu

Máy khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực phân tích khí dư

Phân tích các tiểu phân khí và hơi trong buồng chân không và các quá trình chân không

RGA Series Kiểm tra các thành phần hiện có trong buồng hoặc thoát ra từ một quá trình
Ion Source Options Nhiều bộ nguồn ion dạng com-pắc được cung cấp cùng với khối phổ phân tích khí dư (RGAs)
HMT Hệ thống RGA chế độ kép dùng trong chuẩn đoán chân không và giám sát quá trình
HAL 201 RC Thiết bị phân tích khí dư được cấu hình đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng chân không siêu sâu
HALO 201 MBE Thiết bị cho các ứng dụng ghép chùm phân tử
HALO Trong nghiên cứu nóng chảy tokamak/torus
3F-PIC Phân tích thành phần chuyển tiếp trong quá trình diễn ra nhanh ở chân không siêu sâu (UHV)
EPIC Hệ thống phân tích các tiểu phân trung hòa, gốc tự do và ion trong chân không siêu sâu
IDP Phân tích tiểu phân trung hòa, gốc tự do và ion trong nghiên cứu giải hấp ở điều kiện UHV
3F Series 1000 RGA Cho các ứng dụng nghiên cứu khoa học và quá trình có độ chính xác cao
XBS Giám sát tốc độ lắng đọng MBE (Molecular Beam Epitaxy)
DLS Series Máy khối phổ tứ cực có độ phân giải siêu cao
HAL 101X Ứng dụng trong phân tích khí dư

Máy khối phổ ứng dụng trong lĩnh vực phân tích bề mặt

Phân tích bề mặt, phân tích bề mặt trong chân không siêu sâu, kỹ thuật SIMS và SNMS

AutoSIMS Hệ thống phân tích bề mặt tự động
SIMS Workstation UHV SIMS phân tích bề mặt màng mỏng, khối phổ ion thứ cấp tĩnh, thành phần theo chiều sâu và hình ảnh
Compact SIMS Hệ thống SIMS com-pắc tối ưu hóa phân tích thành phần theo chiều sâu ở phạm vi nanomet
EQS SIMS Analyser SIMS linh động dễ dàng gắn vào hệ thống để phân tích các ion +ve và -ve thứ cấp từ mẫu rắn
MAXIM Hệ thống SIMS/SNMS dùng cho phân tích SIMS và SNMS tĩnh và động lực
IG5C Bộ nguồn ion sơ cấp Xesi 5keV dùng cho hệ SIMS trong phân tích bề mặt ở chân không siêu sâu
IG20 Bộ nguồn ion sơ cấp Argon hoặc Oxi 5keV cho hệ SIMS trong phân tích bề mặt ở chân không siêu sâu